Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

CHYŽNÉVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára


Chyžné község első írásos említése 1413-ból származik, amelyben Hwinosw néven említik. A történészek szerint a település már ez előtt is létezett. Hyznow név alatt 1427-ben említik először.Eredetileg a jolsvai, majd a 16. századtól a murányi uradalomhoz tartozott. Chyžné főleg a gótikus út állomásaként ismert. Itt található a 13. század második feléből származó nemzeti kulturális műemlék, a korai gótikus stílusban épült Szűz Mária Örömhírvétele templom. Később, a 18. században barokk stílusban átépítették. A gótikus elemek közül megmaradtak a presbitérium ablakai, a tört ívű portálé és a 14. század második feléből származó középkori festmények. Az értékes, későgótikus szárnyas főoltár Lőcsei Pál mester műve. A templombelső további értékes elemei a szószék és a 18. századi, festett kazettás mennyezet. A templom mellett áll a 17. századból származó, fából épült harangláb. Mindkét építményt védőfal veszi körül. Chyžnén van evangélikus templom is, amely 1786-ban épült. A községben alkotott 1833 és 1887 között Samo Tomášik szlovák író, aki a helyi temetőben van eltemetve. A tiszteletére a község emlékszobát rendezett be. 1834-ben a községben működött Samo Chalupka szlovák költő is.
Anglický preklad komentára


The first written record about the village under the name Hwinosw is from the year 1413. Historians asserts that the village had existed time before. Under the name Hyznow is the first time mentioned in the year 1427. It belonged to Jelšava and from the 16th century to Muráň county. Chyžné is an interesting village especially as one of the stops of known Gothic road. There is a National Cultural Monument – early-Gothic church of Annunciation of Virgin Mary from the second half of 13th century. Later in the 18th century it was refashioned in baroque style. From gothic elements the windows in presbytery, portal and medieval paintings from the second half of 14th century, have preserved. Precious main late-gothic leaf altar is a work of Majster Pavol from Levoča. Pulpit and painted caisson ceiling from the 18th century belong to other precious furnishings in the interior. Next to the church there stands a wooden belfry from the 17 century and both objects are surrounded by a defence wall. In Chyžné there is an evangelical church from the year 1786. Within the years 1833-1887 the village was a work place of writer Samo Tomášik who is burried at local cemetery. In the village he has a commemorative room. In the year 1834 in the village worked Samo Chalupka, too.
Nemecký preklad komentára
Die erste schriftliche Erwähnung von der Gemeinde in der Form Hwinosw stammt aus dem Jahre 1413. Die Historiker behaupten, dass das Dorf schon früher existierte. Unter der Benennung Hyznow wird es zum ersten Mal 1427 erwähnt. Die Gemeinde gehörte der Herrschaft von Jelšava, seit dem 16. Jahrhundert dem Herrschaft von Muráň. Chyžné ist vor allem als eine der Haltestellen des bekannten Gotischen Weges interessant. Es befindet sich hier ein Nationales Kulturdenkmal – die frühgotische Kirche der Verkündigung der Hl. Jungfrau Maria aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Später im 18. Jahrhundert wurde sie im Barockstil umgebaut. Aus den gotischen Elementen sind Fenster im Presbyterium, ein gebrochenes Portal und mittelalterlichen Gemälde aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts erhalten. Der wertvolle spätgotische Flügelaltar ist ein Meisterwerk von Meister Pavol aus Levoča. Andere wertvolle Elemente im Interieur sind die Kanzel und die gemalte Kassettendecke aus dem 18. Jahrhundert. Neben der Kirche steht ein hölzerner Glockenturm aus dem 17. Jahrhundert und beide Objekte sind mit einer Verteidigungsmauer umgegeben. In Chyžné befindet sich auch eine evangelische Kirche aus dem Jahre 1786. Die Gemeinde war in den Jahren 1833 – 1887 ein Wirkungsort des Schriftstellers Samo Tomášik, der im lokalen Friedhof begraben ist. Im Dorf ist sein Gedenkzimmer eingerichtet. Im Jahre 1834 wirkte im Dorf auch der Schriftsteller Samo Chalupka.


Print/Tlači