Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

DOBŠINÁVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Dobsina régi bányaváros, amely a Rozsnyói járás északnyugati részén fekszik. A várost a Bebek család alapította a 13. században, szlovák településként. Dobsina volt a korabeli Magyarország első olyan városa, amelyben acélgyártás folyt. Az itteni acélgyártás a 17. és 18. században érte el fénykorát. Ismert volt a latin tannyelvű egyházi iskolája, amelyben sok ismert hazai író végezte tanulmányait, mint pl. Pavol Jozef Šafárik, Juraj Palkovič, Karol Kuzmány és más írók. Az épületben ma tanonciskola működik. Ezenkívül a városban van gimnázium és általános iskola, amely Ing. Ruffíninak, a Dobsinai jégbarlang (Dobšinská žadová jaskyňa) felfedezőjének nevét viseli. Ma Dobsina 5100 lakosú kisváros. A lakosság a helyi vállalatoknál, a fűrésztelepen és a város területén lévő kis magáncégeknél van álkalmazásban. A helyi gazdaság jelenleg a fatermesztésre, fakitermelésre és fafeldolgozásra orientálódik.

Dobsina dicső múltjáról több műemlék is tanúskodik. Ezek egyike az 1480-ban épült régi gótikus evangélikus templom. Mivel többször átalakították, a mai külseje a neogótikus stílust képviseli. A templom belsejében többek között látható egy 19. századból származó, két billentyűsoros templomi orgona. A római katolikus templom 1792-ben épült. A templom belsejében látható Fadrusz János ismert szobrásznak a „Keresztrefeszített” elnevezésű márványszobra. A Tanácsháza épülete – amely ma a városi hivatal székhelye – 1870-ben épült. Az épület közepén belső udvar található, beépített lépcsőházzal, amely üveg héjazatú tükörboltívvel van lefedve.

A város érdekessége közé tartozik a magasnyomású, vízátemeléses vízierőmű, amelybe a víz nyomócsöveken keresztül kerül bevezetésre és felhasználásra, majd áramfelesleg idején a víz a Palcmanská Maša víztározóból kerül ismét átemelésre. Emellett a víz átemelésénél 244 m szintkülönbséget kell leküzdeni.

A városban megrendezésre kerülnek a Pünkösdi ünnepek és a bányászünnep. További ismert és rendszeresen megrendezett esemény a Nemzetközi Autóverseny, amelynek helyszíne a Dobsinai hegy.

A várostól nem messze található az egész évben üzemelő „Alweg Dobsinᔠnevű sport- és rekreációs központ, amelyben faházakban, falazott bungallókban és turistaszállóban van elszállásolási lehetőség. Téli időszakban két sífelvonó és karbantartott sípályák állnak a síelők rendelkezésére.

Dobsina a régi bányászhagyományokkal rendelkező város tárt karokkal várja az idelátogatókat.


Anglický preklad komentára
Dobšiná, an old mining town, lies in the northwest part of Rožnava district. It was established in the 13th century as a Slovak seat by the Bebek family. Dobšiná was the first steel town of Hungary. Height of prosperity was period in the 17th and 18th century. There was a known Latin lyceum where famous persons of our lieterary life were studying such as Pavol Jozef Šafárik, Juraj Palkovič, Karol Kuzmány and others. Nowadays, the building is the seat of training institution. Besides that, there is established a grammar school and elementary school that bears the name of the founder of Dobšina Ice Cave, engineer Ruffíny. Today, Dobšiná is a small town where around 5100 inhabitants live. They work in local factories, sawmills and in the private firms which run in the town. Nowadays, agriculture has been replaced with wood growing, mining of wood materials and its processing.

Several monuments witness a famous history of Dobšiná. One of them is an old Gothic evangelical church from the year 1480. It was reconstructed many times so it got a look of a neogothic church. In the interior there is twomanul cathedral organ from the 19th century as well. Roman-Catholic church comes from the year 1792. In the interior there is the marble Statue of Killed by crucifixion from a famous sculptor J. Fadruzs. Building of a town hall – present seat of a municipal office, was built in the year 1870. In the centre of the building there is a court with built-in staircase covered with mirror arch with a glass.

High pressure power plant with pumping, which brings the water by pressure pipeline, processes and draws it back from the dam Palcmanská Maša basin at the time of redundancy of energy, also belongs to the most interesting things of the town. During this the difference in height of 244 metres is exceeded.

In the town „Turíce“ – mining day is celebrated yearly. Other known and regular movements are international car races to the Dobšinský kopec (hill).

Not far from the town there is situated a sports-recreational resort „Alweg Dobšinᓠused all year. Accommodation is offered in brick-built and wooden cottages and lodging house. Tow ski tows and kept ski slopes are at disposal in winter.

Dobšiná, town of old mining traditions, opens a hospitable armfull to all their visitors.


Nemecký preklad komentára
Dobšiná, eine alte Bergbausstadt, liegt im nordwestlichen Teil des Bezirks Rožňava. Sie wurde im 13. Jahrhundert als eine slowakische Siedlung durch die Familie Bebek gegründet. Dobšiná war die erste Stadt in Ungarn, in der Stahl bearbeitet wurde. Den Höhepunkt der Prosperität erreichte die Stadt im 17. und 18. Jahrhundert. Es befand sich hier das bekannte lateinische Lyzeum, an dem bedeutende Persönlichkeiten unseres literarischen Lebens wie Pavol Jozef Šafárik, Juraj Palkovič, Karol Kuzmány u. a. studierten. In der Gegenwart ist das Gebäude Sitz einer Mittellehraustalt. Ausser der Lehranstalt befinden sich in der Stadt noch ein Gymnasium und die Grundschule, die den Namen des Entdeckers der Dobšináer Eishöhle Ing. Ruffinis trägt. Heute ist Dobšiná eine Kleinstadt mit ungefähr 5100 Einwohnern. Die arbeiten in lokalen Betrieben, Sägewerken und in kleinen privaten Firmen, die auf dem Gebiet der Stadt tätig sind. In der Gegenwart orientiert sich die Wirtschaft auf Holzpflanzenanbau, Gewinnung und Bearbeitung der Holzmasse.

Die Zeugen der berühmten Vergangenheit der Stadt sind mehrere Denkmäler. Eines von ihnen ist die alte evangelische Kirche aus dem Jahre 1480. Sie wurde mehrmals repariert und deshalb erinnert ihr Äusseres eher an eine neogotische Kirche. Im Interieur befindet sich unter anderem auch eine kirchliche zweimanuelle Orgel aus dem 19. Jahrhundert. Die römisch-katolische Kirche ist aus dem Jahre 1792. Im Interieur der Kirche finden Sie eine Statue des gekreuzigten Jesus vom bedeutenden Bildhauer J. Fadruzs. Das Gebäude des Rathauses – heutiger Sitz des Stadtamtes, wurde 1870 gebaut. In der Mitte des Gebäudes befindet sich ein Hof mit dem eingebauten Treppenhaus, das mit einem Spiegelgewölbe mit Glas gedeckt ist.

Zu den Interessantheiten der Stadt gehört auch das Hochdruckkraftwerk mit dem Umpumpen, das mit einer Druckrohrleitung zuleitet, bearbeitet und in der Zeit des Überschusses der Energie das Wasser aus dem Stausee Palcmanská Maša zurückschöpft, wobei der Höhenunterschied von 244 m überwunden wird.

Jedes Jahr wird in der Stadt Pfingsten – Feiertag des Bergbaus gefeiert. Eine andere bekannte und regelmässige Veranstaltung ist das Internationale Automobilistische Wettbewerb bergaufwärts.

Unweit der Stadt befindet sich das Sport- und Erholungszentrum „Alweg Dobšiná“, das ganzjährig im Betrieb ist. Es bietet Unterkunft in hölzernen und gemauerten Hütten und in einer touristischen Herberge. Im Winter stehen den Gästen zwei Skipisten und Abfahrtsstrecken zur Verfügung.

Dobšiná, die Stadt der alten Bergbautraditionen lädt alle Besucher herzlich ein.


Print/Tlači