Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

LEVÁRE - LÉVÁRTVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára


A Keleti Túróc folyócska völgyében, Tornaljától (Tornaža) északra fekszik Lévárt (Leváre) kisközség. első említése 1427-ből származik, amelyben Lewart néven említik. Az elnevezése a várta vagy őrtorony ómagyar kifejezésekből vezethető le. A község a 16. század felétől a Bebek család, később pedig a Csákyak birtokában volt. Lévártra érkezve az idelátogatók figyelmét azonnal magára vonzza a rendezett tér, amelyen domináns helyet foglal el az újonnan kialakított falumúzeum, amely az itteni lakosság életét mutatja be az elmúlt századokban. A község domináns épülete az 1873-ból származó Szűz Mária Meglátogatása templom, amelyet az 1732-ből származó rombadőlt fatemplom helyére építettek. További egyházi műemlék a Nepomuki Szent János kápolna. A 19. század második felében a községben fürdő létesült, ez azonban már hosszabb ideje nem üzemel. A faluhoz tartozik a Kőpatak tanya. A község színes arculatát a régi, fennmaradt falusi házak egészítik ki.
Anglický preklad komentára


In a valley of Východný Turiec (East Turiec), to the north from Tornaža there is situated a small village Leváre. The first time it is mentioned on paper in the year 1427 as Lewart. Meaning of the name derived from oldhungarian name for bonfire or watchtower. Up to the half of 16th century the village was possessed by the Bebeks and later Csákys. At the entrance to the village there captures you nice kept square with a new-opened rural museum that dominates it. It describes life of local dwellers in past centuries. Dominant of the village is the church of Visitation Virgin Mary built in the year 1873 on a place of destroyed wooden small church from the year 1732. Another sacral sight is the chapel of Saint Ján Nepomucký. In the half of 19th century in the village a spa originated which hasn’t run for long time. The hermitage Kamenný Potok is also part of the village. Old rural houses in a good condition make up local color of the village.
Nemecký preklad komentára


Im Tal des Flusses Východný Turiec nördlich der Stadt Tornaža liegt die kleine Gemeinde Leváre. Zum ersten mal wird sie im Jahre 1427 in der Form Lewart erwähnt. Die Benennung wurde von der altungarischen Bezeichnung „Varta“, d. h. Wachturm abgeleitet. Bis 16. Jahrhundert gehörte die Gemeinde der Familie Bebek, später der Familie Csáky. Beim Eintritt ins Dorf fesselt ein schöner Dorfplatz Ihre Aufmerksamkeit, dem ein neuerrichtetes Dorfmuseum dominiert. Es dokumentiert das Leben der hiesigen Bewohner in den vergangenen Jahrhunderten. Die Dominante der Gemeinde ist die Kirche des Besuches der Hl. Jungfrau Maria aus dem Jahre 1873, die an der Stelle einer zusammengebrochenen hölzernen Kirche aus dem Jahre 1732 gebaut wurde. Ein anderes sakrales Monument ist ist die Kapelle des Hl. Johann von Nepomuk. In der Hälfte des 19. Jahrhunderts entstand hier ein Kurort, der jedoch schon seit längerer zeit nicht mehr im Betrieb ist. Ein Bestandteil des Dorfes ist auch der Weiler Kamenný Potok. Das Kolorit der Gemeinde bilden alte erhaltene Volkshäuser.
Print/Tlači