Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

MURÁŇVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára


Murány (Muráň) község a Murányi fennsík lábánál fekszik. A környék domináns természeti képződménye a Cigánylány (Cigánka) sziklaszirt, a 983 m t.sz.f. magasságban lévő híres murányi vár romjaival. A várról szóló legrégibb feljegyzés 1271-ből származik, amelyben „Castrum Mwran” néven említik. A várat a Bebek család alapította, a továbbiakban az Ilsvaiak, Tornalyayak, Széchyek, Koháryak, utoljára pedig a Coburgok birtokában volt. A várat a 15. század második felében a Jiskra vezette husziták birtokolták, a 16. század elején Basa Márton, Demeter és Máté rablólovagok kerítették hatalmukba. A vár a 17. században, a habsburgellenes felkelés idején a Wesselényi Ferenc féle összeesküvés központjává vált, és helyszíne volt Wesselényinek Széchy Máriához fűződő romantikus szerelmének, aki a „Murányi Vénusz” néven vált ismertté. A felkelés leverése után, és főleg az 1702-ben keletkezett nagy tűzvész után a vár hanyatlásnak indult. A vár romjainak a megtekintése ma a turisták kedvelt kirándulási célpontja. Közvetlenül a községben érdemes megtekinteni az 1800-ban épült kétemeletes, klasszicista Koháry-Coburg kastélyt, amelyben ma a községi hivatal működik. A község domináns épülete a 19. és 20. század fordulóján épült neogótikus Szent György templom. A templomtól nem messze található az 1801-ben épült barokk-klasszicista katolikus plébánia, amely mellett Nepomuki Szent János 18. században készült szobra áll. A község a Szlovák Nemzeti Felkelés jelentős központja volt. Murány ismert kiindulóhelye a Murányi fennsíkra induló túráknak. A Murányi fennsík Nemzeti Park legértékesebb növénye a természetben csak ezen a helyen előforduló murányi boroszlán, harmadkori maradvány növényfaj. A fennsíkon a murányi norik nevű félvad lófajta tenyésztésével foglalkoznak. A lovak Murány életéhez mindig is hozzátartoztak. Ezt a hagyományt bizonyítja a minden év augusztusában megrendezett lovas Ródeó is. a rendezvényre nemcsak az egész Szlovákiából, de küföldről is érkeznek a Ródeón fellépő lovasok.
Anglický preklad komentára


The village Muráň lies at the foot of Muránska planina (plain). Dominant of the vicinity is the cliff Cigánka with the remains of famous Muráň castle that is 938 metres above sea level. The oldest written record about the castle is from the year 1271 as „Castrum Mwran“. It iwas established by the Bebek family and then to the Ilsvais, Tornalys, Széchys, Kohárys and finally to the Coburgs. To the famous historical periods belongs especially the second half of 15th century when the castle belonged to Jiskra brethren, beginning of the 16th century when robbery knights Martin, Demeter and Matúš took possession of the castle and reigned on it but mostly the period of antihabsburg uprisings in the 17th century when it became the centre of the uprising of František Vesselény and scene of his romantic love to Mária Széchy known as „Muránska Venuša“ (Venus of Muráň). After defeated of uprising but mostly after large fire in the year 1702 the castle began to dilapidate. Nowadays the remains of castle are favourite destination of tourists. From among sights right in the village there is a classicistic two-floor Koháry-Coburg’s mansion from the year 1800 which is now the seat of a municipal office. Dominant of the village is a neo-Gothic church of Saint George from the turn of 19th and 20th century. Near that there is situated a Baroque-classicistic catholic presbytery from the year 1801. Next to that there stands the statue of Saint Ján Nepomucký from the end of 18th century. The village was an important centre of SNP (Slovak National Uprising). Muráň is known starting point of hiking pathways leading to Muránska planina (plain). The most known plant of the national park Muránska planina is a tertiary relict, precious endemit daphne (Daphne arbuscula) that cannot be found in any other locality in the world. On the plain are breeded horses of half-wild breed named norik muránsky. Horses have been connected with Muráň for long time. This tradition is proved also by Rodeo organizing in August yearly. There meet horses and horsemen not only from all over Slovakia but also from abroad.
Nemecký preklad komentára


Die Gemeinde Muráň liegt am Fusse der Plateaus Muráň. Die Dominante der Umgebung ist der Felsen Cigánka mit den Ruinen der berühmten Muráňer Burg in der Seehöhe von 938 m. Die älteste schriftliche Angabe von der Burg ist mit dem Jahr 1271 verbundet und die Burg wurde wie „Castrum Mwran“ erwähnt. Sie wurde durch das Geschlecht Bebek gegründet und allmählich gehörte sie den Familien Ilsvai, Tornaly, Széchy, Koháry und schliesslich der Familie Coburg. Zu den berühmten historischen Perioden gehört vor allem die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts, als sie der Brüderschaft von Ján Jiskra gehörte, der Anfang des 16. Jahrhunderts, als sie die Räberritter, die Gebrüder Martin, Demeter und Matúš Bašo erobert haben und auf ihr „gebascht“ haben, aber vor allem die Zeit der gegenhabsburgischen Aufstände im 17. Jahrhundert. Damals wurde die Burg zum Zentrum des Aufstandes von František Wesselényi und zum Schauplatz seiner romantischen Liebe zu Mária Széchy, die als „Muráňer Venus“ bekannt wurde. Nach der Niederlage des Aufstandes und besonders nach einem grossen Brand im Jahre 1702 begann die Burg zu zerfallen. Heute ist die Ruine der Burg ein beliebter Ziel der Touristen. Von den Monumenten direkt im Dorf fesselt das klassizistische einstöckige Kastell der Familien Koháry und Coburg aus dem Jahre 1800 Ihre Aufmerksamkeit. Heute ist das Kastell Sitz des Gemeindeamtes. Die Dominante der Gemeinde ist die neogotische Kirche des Hl. Georg aus der Wende des 19. und des 20. Jahrhunderts. Unweit der Kirche befindet sich das barock-klassizistische katholische Pfarramt aus dem Jahre 1801. Daneben steht die Statue des Hl. Johann von Nepomuk aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Die Gemeinde war ein bedeutendes Zentrum des Slowakischen Nationalaufstandes. Muráň ist ein bedeutender Ausgangspunkt der Wanderungen auf das Muráňer Plateau. Die wichtigste Pflanze des Nationalparks Muráňer Plateau ist ein Terziärrelikt, eine wertvolle endemische Pflanze: Ungarischer Seidelbast (Daphne arbuscula), die nirgendwo in der Welt natürlich vorkommt. Auf dem Plateau werden halbwilde Pferde der Rasse Muráňer Norik gezüchtet. Die Pferde gehören zu Muráň seit jeher. Diese Tradition bestätigt auch der Rodeo, der jedes Jahr im August stattfindet. Hier treffen sich Pferde und Reiter aus der ganzen Slowakei, sogar aus Ausland.
Print/Tlači