Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

BÁTKAVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Bátka község a Zólyom-Kassa főútvonal mentén található. Először az 1411-es évben tesznek róla említést, mint a Bátkayak birtokáról. A község történelme azonban már a 11. században elkezdődött. A múltban két község létezett, Felső- és Alsó Bátka. A két községet közigazgatásilag 1907-ben egyesítették. A község domináns épülete az 1808-ban épült klasszicista stílusú református templom. További műemlékek a Bornemissza család két, a 19. század végén épült neoklasszicista kúriája. Az egyik épületet egészségügyi központként használják, a másik a mezőgazdasági vállalat privatizációja óta kihasználatlanul áll. A jövőben kilátásba helyezték az épület agroturizmus céljaira való felhasználását. Az 1855 és 1860 közötti időszakban Bátkán jegyzőként tevékenykedett Kubányi Lajos író. A helység szülötte Mács József író. A községben többek között általános iskola és óvoda működik, van futballpálya és egy kis halastó is található a falu határában.

Anglický preklad komentára
The village is situated on the main route – Zvolen – Košice. The first time it is noticed in 1411, as the Bátkay´s property. The history of the village began as early as the 11th century. In the past two Bátkas existed. The upper and the down. They were officialy united in 1907. The dominant of the village is a classicistic reformed church from the year 1808. Others monuments are two neoclassicistic curies of the Bornemiszs family from the end of 19th century. One of them is used as health centre and another is unused since co-operative had privatized it. It is proposed to use it for agrotourism. Between the years 1855 – 1860 writer źudovít Kubány worked as a notary in Bátka. Mács József, Hungarian writer, is a native of Bátka. Moreover, you find here an elementary school, kindergarten, football pitch, and there is also a small pond in the village.

Nemecký preklad komentára
Das Dorf liegt auf der Hauptstrasse Zvolen – Košice. Die erste Erwähnung stammt aus dem Jahre 1411 und das Dorf wurde als Besitz der Familie Bátaky erwähnt. Die Geschichte des Dorfes beginnt allerdings schon im 11. Jahrhundert. In der Vergangenheit existierten zwei Bátka – Oberes(Horná) und Unteres(Dolná). Zu der amtlichen Vereinigung kam es im Jahre 1907. Die klassizistische reformierte Kirche aus dem Jahre 1808 bildet die Dominante des Dorfes. Unter weiteren Denkmäle gehören zwei neoklassizistische Kurien der Familie Bornemisz vom Ende des 19. Jahrhunderts. Eine wird als Poliklinik ausgenützt und die zweite ist nach der Privatisierung des forstwirtschaftlichen Subjekts ungenützt. Es wird ihre Ausnutzung für Agrotouristik geplant. In den Jahren 1855 – 1860 wirkte in dem Dorf als Notar, der Schriftsteller źudovít Kubány. Örtlicher Landsmann ist ungarischer Schriftsteller Mács József. In dem Dorf befindet sich auch eine Grundschule und ein Kindergarten, Fußballplatz und im Kataster befindet sich auch ein kleiner Teich.

Print/Tlači