Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

OŽĎANY - OSGYÁNVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára
Osgyán (Ožďany) község a Zólyom-Kassa főútvonalon fekszik, a járási székhelytől, Rimaszombattól (Rimavská Sobota) 15 km-re nyugatra. Kedvező fekvésének köszönhetően már a korai kőkorszak idején is lakott hely volt. Bár a középkori település már a 13. században is létezett, az első említése mégis csak 1332-ből származik. Eredetileg az Orlay család birtokában volt, később a Bakosok tulajdonává vált, majd a 17. századtól a Korponayak és a Lucszénszkyak birtokolták. A községben vár állt, amelyet a 14. század elején építettek. A várat a 15. században a husziták foglalták el, majd 1604-ben a császári csapatok felgyújtották. A 17. században a vár maradványait építőanyagként használták fel a reneszánsz kastély építéséhez, amelyet a 18. században barokk-klasszicista stílusban átépítettek. A kastélyt nagy park veszi körül, amelyben a legenda szerint a lőcsei fehér asszonyként ismert Korponay – Géczy Júlia van eltemetve. Mivel Osgyán a 17. és a 19. századok közötti időszakban az ismert latin líceum központja volt, több jelentős szlovák személyiség tevékenykedett itt. A község jelentős szakrális műemléke az 1768 – 1774-es években épült, Szent Mihály arkangyal római katolikus templom. A templom belseje eredeti formájában maradt fenn. A templomot később többször javították. Az evangélikus templom 1825-ben épült, neoklasszicista stílusban. Osgyán ma fejlett infrastruktúrával rendelkező, modern község, megépült a gáz- és vízvezeték hálózata. Lakosainak száma kb. 1570 fő. Óvoda és általános iskola is működik benne. A sporttevékenységet több játszótér és futballstadion szolgálja. A forgalom meggyorsítása érdekében jelenleg folyamatban van a községet elkerülő út építése. A környéken érdekességnek számít a falutól délre lévő Bikahegy, ahol többféle gyógynövény található.

Anglický preklad komentára
The village is located on the main route connecting Zvolen and Košice, 15 km west from the county town Rimavská Sobota. Thanks to kindly location it was settled as early as early Stone Age. Although medieval seat existed as early as the 13th century, the first written mention comes from the year 1332. Originally it belonged to the family of Orlay, later to Bakos one and from the 17th century it belonged to the Korponays and Lucszénszks. In the village there is a castle, built at the beginning of the 14th century. In the 15th century it was occupied by Hussites and in 1604 was burnt out by imperial military. In the first half of 17th century the residues of the castle were built in to Renaissance mansion, rebuilt in Baroque – classicistic style in the 18th century. Around the mansion, a large park extends, where according to legend, Júlia Géczy – Korponay, known as Levoča´s white lady, is buried. As Ožďany was from the 17th to 19th century a residence of known latin lyceum, there lived many important Slovak figures. Important sacral monument of the village is the Roman – Catholic church of Saint Michael the Archangel from the years 1768 – 1774. From that period, original interior preserved. Later, the church was repaired several times. An evengelical church was built in 1825 in a neoclassicistic style. Nowadays, Ožďany is a modern village with developed infrastructure, public duct ,and gas distribution. There live around 1570 inhabitants there. There runs a kindergarten and elementary school. For sport vulture there serve some fields and a football pitch. Now, a speed bypass is constructed around the village to speed up traffic. The interest of vicinity is the peak Býk, situated to the south from the village. There grow several species of medicinal herbs.
Nemecký preklad komentára
Die Gemeinde liegt auf der Hauptstraße von Zvolen nach Košice, 15 Km westlich von der Kreisstadt Rimavská Sobota. Dank der günstigen Lage wurde das Gebiet schon in der jüngeren Steinzeit bewohnt. Die erste Erwähnung stammt aus dem Jahre 1332, obwohl schon im 13. Jahrhundert hier eine mittelalterliche Siedlung existierte. Ursprünglich gehörte die Gemeinde der Familie Orlayovci, später der Familie Bakosovci und seit dem 17. Jahrhundert den Familien Korponayovci und Lucszénszkovci. In der Gemeinde befand sich eine Burg, die anfangs des 14. Jahrhunderts gebaut wurde. Im 15. Jahrhundert besetzten die Burg die Hussiten und im Jahre 1604 brannte sie die zaristische Armee nieder. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurden die Resten in einem Renaissancekastell eingebaut. Im 18. Jahrhundert wurde sie in barock-klassizistischem Stil umgebaut. Rund um das Kastell flächt sich ein geräumiges Park, wo, laut Legende, Júlia Géczyová - Korponayová, bekannt als Levočská biela pani (Weisse Frau aus Levoča), begraben wurde. In Ožďany siedelte von 17. bis 19. Jahrhundert ein lateinisches Lyzeum und deshalb wirkten hier mehrere slowakischen Persönlichkeiten. Wichtige Sakralsehenswürdigkeit bildet die römischkatholische Kirche st. Michael Archaniel aus den Jahren 1768 – 1774. Aus dieser Zeit stammt auch das Originalinterieur. Die Kirche wurde später mehrmals repariert. Evangelische Kirche wurde im Jahre 1825 im neoklassizistischen Stil gebaut. Ožďany ist heute eine moderne Gemeinde mit entwickelter Infrastruktur, Wasserleitung und Gasverleitung. Es wohnen hier ungefähr 1570 Einwohner. Unterrichtet wird hier auf einer Grundschule und im Kindergarten. Den Einwohnern stehen auch einige Spielplätze und Fußballstadion zur Verfügung. Um den Verkehr zu beschleunigen, wird eine Tangente gebaut. Die Umgebung des Berges Býk, der südlich von der Gemeinde liegt ist auch sehr interessant. Es wachsen hier mehrere Arten der Arzneipflanzen.

Print/Tlači