Domov/Home
REGIÓNY SLOVENSKA - Abov - Hont - Horehronie - Podpožanie - Dolné Pohronie a Poiplie - Šariš  - Spiš  

REVÚCA - centrum Stredného GemeraVideo
Prehra video


Maďarský preklad komentára


Revúca járási székhely a Stolicei hegyek és a Rőcei hegység által körülölelt Murányi völgyben fekszik. A város részét képezi a Zdychava patak keskeny völgyében meghúzódó Revúčka település is. A település első írásos említése 1357-ből származik, Nagy Reuce néven. Az eredetileg pásztorok és bányászok lakta település a jolsvai, később pedig a murányi uradalom birtokaihoz tartozott. Revúca városi kiváltságokat a 16. században szerzett. Leginkább a 19. század 2. felében tett szert jó hírnévre, a nemzeti megújulás és a kulturális élet központjaként. Ezt az időszakot idézi mindenekelőtt az első szlovák gimnázium épülete. A gimnáziumot 1862.9.12-én alapították meg, amelynek első igazgatója A.H.Škultéty szlovák költő és író volt. Rajta kívül még sok más, jelentős szlovák egyéniség tevékenykedett vagy folytatta itt a tanulmányait, mint pl. Š.M.Daxner, Ján Francisci, Július Botto vagy Martin Kukučín szlovák költők és írók. Az épületben ma múzeum található, amelynek egy része a Szlovák Nemzeti Felkelés hadserege helyi születésű parancsnoka, Wiest generális életével és tevékenységével foglalkozik. A jelenlegi gimnázium épülete1873-ban épült és ekkor került felszentelésre. Az egyházi műemlékek közül domináns helyet foglal el a két templom. A gótikus, Szent Lőrinc római katolikus templom a 15. század közepén épült. A klasszicista evangélikus templom építését 1785-ben fejezték be, amelyhez a tornyot három évvel később építették hozzá. Mellette egy további műemlék áll – az evangélikus plébánia. Építészeti szempontból érdekesség a városi hivatal kétemeletes, 1819-ben épült klasszicista stílusú épülete. A folyó másik oldalán a tér domináns épületi az egykori Kohút Szálló és a Slovmag részvénytársaság igazgatósági épülete. A műemlékeket egészíti ki a jó állapotban fennmaradt 19. századi nemesi házak. Azt, hogy Revúca több jelentős személyiség szülőhelye vagy tartózkodási helye volt, több emléktábla tanúsítja, amelyeket gyalogos városnézés alkalmával fedezhetünk fel. A város környékén gyönyörű kirándulásokat tehetünk a Stolicei hegyekbe vagy a Murányi fennsík Nemzeti Park területére.
Anglický preklad komentára


The district town Revúca lies in Muránska valley surrounded by the massives of Stolické vrchy and Revúcka vrchovina (uplands). Part of the village is also the local part Revúčka extended in a narrow valley of the brook Zdychava. The first written mention about the seat in this territory is from the year 1357 under the name Nagy Reucze. This original pastoral and mining settlement belonged to Jelšava and later to Muráň county. Revúca obtained town privileges in the 16th century. It became most famous in the second half of 19th century as the centre of national revival and cultural life. The building of the first Slovak grammar school that was established there 16.9.1862, remembers that period. Its first director was A. H. Škultéty. Besides him, there worked many other important Slovak figures such as Š. M. Daxner, Ján Francisci, Július Botto and M. Kukučín. Nowadays in the building is a museum which part is devoted to the native, general Wiest – commander rebel army in SNP. The building of present grammar school was built and consecrated in the year 1873. From among sacral dominant sights in Revúca there are two churches. The Gothic Roman-Catholic church of Saint Vavrinec was built in the half of 15th century. Classicistic evangelical church was completed in the year 1785 and tower was added three years later. Next to that there is another cultural sight – evangelical presbytery. Architectonical interesting object is a classicistic two-floor building of municipal office built in the year 1819. On the other side of the river there is the building of former hotel Kohút and the seat of director of joint-stock company Slovmag that both dominate the square. Other sights are preserved civic houses from the 19th century. Revúca is a hometown and work place of many known figures which is proved by several commemorative boards which you can see during walk through the town. The vicinity of the town offers marvelous trips to Stolické vrchy (hills) and to national park Muránska planina (plain).
Nemecký preklad komentára


Die Bezirksstadt Revúca liegt im Muráňer Tal und ist von den Massiven des Gebirges Stolické vrchy und des Revúcaer Berglandes umgegeben. Ein Bestendteil der Stadt ist auch der Ortsteil Revúčka, der sich im engen Tal des Baches Zdychava zieht. Zum ersten Mal wird eine Siedlung auf diesem Gebiet im Jahre 1357 unter dem Namen Nagy Reucze schriftlich erwähnt. Die ursprünglich Hirten- und Bermannsansiedlung gehörte zuerst der Herrschaft in Jelšava und später der Herrschaft in Muráň. Stadtprivilegien erwarb Revúca im 16. Jahrhundert. Am meisten machte sich die Stadt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als ein Zentrum der nationalen Wiedergeburt und des Kulturlebens berühmt. An diese Zeit erinnert vor allem des Gebäude des ersten slowakischen Gymnasiums, das hier am 16. 9. 1862 gegründet wurde. Zu seinem ersten Direktor wurde A. H. Škultéty. Ausser ihm wirkten und studierten hier viele andere bedeutende slowakische Persönlichkeiten, wie z. B. Š. M: Daxner, Ján Francisci, Július Botto oder M. Kukučín. Im Gebäude befindet sich heute ein Museum, dessen Teil dem von Revúca stammenden General – Wies – gewidmet ist, der unter dem Slowakischen Nationalaufstand Befehlshaber der aufständischen Armee war. Das Gebäude des gegenwärtiges Gymnasiums wurde 1873 erbaut und eingeweiht. Von den sakralen Monumenten der Stadt dominieren zwei Kirchen. Die gotische römisch-katholische Kirche des Hl. Lorenz wurde in der Hälfte des 15. Jahrhunderts gebaut. Die klassizistische evangelische Kirche wurde 1785 beendet und sein ihr Turm wurde drei Jahre später zugebaut. Daneben ist ein anderes sakrales Denkmal – das evangelische Pfarramt - zu finden. Aus dem architektonischen Standpunkt ist das klassizistische einstöckige Gebäude des Stadtamtes interessant, das im Jahre 1819 gebaut wurde. Am anderen Ufer des Flusses dominiert dem Platz das Gebäude des ehemaligen Hotels Kohút und der Sitz der Direktion der Aktionsgesellschaft Slovmag. Zu den Denkmälern gehören auch die erhaltenen Bürgerhäuser aus dem 19. Jahrhundert. Revúca ist Geburts- und Wirkungsort von mehreren bedeutenden Persönlichkeiten, was auch viele Gedenktafeln beweisen, die man bei einem Stadtbummel entdecken kann. Die Umgebung der Stadt bietet schöne Ausflüge ins Gebirge Stolické vrchy oder in den Nationalpark Muráňer Plateau an.
Print/Tlači